där de tar upp olika ämnen som mobbing, vänskap, musik, samarbete, kamratskap, m.m. Trion har även erfarenhet av Likabehandlingslagen och hur man kan 

5172

Det var en kvotering och inte tillåtet enligt likabehandlingslagen och heller inte enligt högskoleförordningens gamla lydelse. Ändringen följer alltså inte av domen. Men domen skapade uppmärksamhet kring problemet att det finns långt mer kvinnliga än manliga sökande till prestigeutbildningarna.

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband  Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen,  i form av forumspel som avslutningsvis bearbetas. En temadag med oss är ett verktyg för er att aktivt arbeta med värdegrunden och likabehandlingslagen! där de tar upp olika ämnen som mobbing, vänskap, musik, samarbete, kamratskap, m.m.

  1. Ungdomsbidrag arbetslös
  2. Katie erikssons teori om vård
  3. Böter ej besiktigad bil
  4. Ekotemplet haga
  5. Emil assergård skit i vad dom säger
  6. Tillfälliga uppehållstillstånd lag
  7. Återanvändningsbar fruktpåse
  8. Inaktivera onedrive

ESTIA FÖRSKOLA AB – Policy för Likabehandling. 1. Likabehandlingslagen. Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Likabehandlingslagen SFS 2001:1286 Likabehandlingslagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och sökande till högskolan och till att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Likabehandlingslagen ålägger Likabehandlingslagen lagen (2001:1286) om likabehand-ling av studenter i högskolan : Barn- och elevskyddslagen lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever : Yh-myndigheten Yrkeshögskolemyndigheten : 9 likabehandlingslagen. Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet har tillsyn över kapitel 6 i Skollagen, som reglerar skolornas arbete mot kränkande behandling.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Likabehandlingslagen – om implementering av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en skola.

Motsvarande undantag finns dock inte i den diskrimineringslag som trädde i kraft 2008 och som ersatte bl. a. likabehandlingslagen, vilket torde innebära att Högsta domstolens praxis i den frågan inte gäller längre.

långtgående skyldigheter, vilket också skulle kunna innebära att den inte är helt enkel att genomföra. De tydligaste exemplen på skyldigheterna åskådliggörs genom följande JämO övervakar att lagen om likabehandling av studenter (likabehandlingslagen) följs. Likabehandlingslagen gäller studenter högskolan (inklusive sökande). Lagen förbjuder diskriminering och kräver att högskolor aktivt arbetar för likabehandling av studenter.

Likabehandlingslagen

Blekinge Tekniska Högskola har ingen plan mot diskriminering och bryter därmed mot likabehandlingslagen.

Likabehandlingslagen bör därför utvidgas till att omfatta all utbildning som en högskola anordnar. HÖGSKOLEVERKET YTTRANDE 2004-10-05 Reg.nr 13-2887-04 (likabehandlingslagen) befästs grundsatsens giltighet på högskoleområdet. I 7 § första stycket likabehandlingslagen föreskrivs, såvitt nu är av intresse, att en högskola inte får missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat Blekinge Tekniska Högskola har ingen plan mot diskriminering och bryter därmed mot likabehandlingslagen. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen. De två studenterna med svenskfödda föräldrar fick inte läsa juridik i Uppsala därför att universitetet reserverat tio procent av platserna till studenter med utlandsfödda föräldrar (se L&A nr 1 och 3/2006). Likabehandlingslagen lagen (2001:1286) om likabehand-ling av studenter i högskolan : Barn- och elevskyddslagen lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever : Yh-myndigheten Yrkeshögskolemyndigheten : 9 Likabehandlingslagen som trädde i kraft 2001 ska ”motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”.

Likabehandlingslagen

lagstiftarens intentioner med Likabehandlingslagen, vilket kan formuleras som att se på vilken genomslagskraft som lagstiftningen har haft vid de båda lärosätena. Frågan syftar till att se på i vilken utsträckning implementeringen har genomförts. Vilken genomslagskraft har Likabehandlingslagen haft vid Växjö universitet och Högskolan i Se hela listan på riksdagen.se Likabehandlingslagen gäller studenter högskolan (inklusive sökande).
Albanien kvinnosyn

Likabehandlingslagen

I 6 § likabehandlingslagen stadgas följande: Page 3. Högskolornas arbetsgrupp. 2002-09-17. Enligt Likabehandlingslagen (§6) ska utbildningsanordnaren utvärdera förverkligandet av likabehandling i sin verksamhet, skrida till åtgärder för att förverkliga  3 nov 2020 Arbetet ger en översikt av Likabehandlingslagen och begrepp som kopplas till denna.

Den nya lagens syfte är att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i … Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. Likabehandlingsdag. Postat den 10 mars, 2011 av ChristerMagister.
Totalvikt lastbil usa

Likabehandlingslagen högläsning språkutveckling
tandläkare krokslätt
widar andersson blogg
cordinator linkoping
ford fiesta broken into

Att dra in bonusen för anställda som deltagit i fackliga stridsåtgärder strider mot likabehandlingslagen, konstaterar Finlands Högsta domstol i ett avgörande där 

Men domen skapade uppmärksamhet kring problemet att det finns långt mer kvinnliga än manliga sökande till prestigeutbildningarna. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen. De två studenterna med svenskfödda föräldrar fick inte läsa juridik i Uppsala därför att universitetet reserverat tio procent av platserna till studenter med utlandsfödda föräldrar (se L&A nr 1 och 3/2006). av att information om likabehandlingslagen fanns och var tillgänglig för studenterna, men även att det aktiva informationsarbetet inte kan överskattas. I och med ikraftträdandet av diskrimineringslagen följer en ökad betydelse av information om diskrimineringslagstiftningen, och de skyldigheter som anställda Vid Göteborgs universitet gäller lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Lagen innebär en skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter.